Všeobecné podmienky súťaže:
“Súťaž o okuliare Authentic Wood”

 

 1. Prevádzkovateľ súťaže:

  Dual Sport, s. r. o., Na Záchrastí 382/18, 010 09 Žilina, IČO: 50327089, IČ DPH: SK2120279106, spoločnosť zapísaná v Okr. súde Žilina, odd. Sro, vl.č.65699/L (ďalej len „prevádzkovateľ);

 2. Doba platnosti súťaže

  Súťaž prebieha v období od 18.8.2018 do 29.08.2018

 3. Účastníci Súťaže

  1. Do súťaže sa môžu zapojiť užívatelia a návštevníci sociálnej siete Facebook.
  2. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi a spoluorganizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto pravidiel súťaže.
  3. Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže.
 4. Pravidlá Súťaže

  Do súťaže bude zaradený každý, kto splní všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:

  1. označí propagujúci obrázok LIKE
  2. je fanúšikom našej fun page stránky www.facebook.com/dualsport.sk

  do súťaže bude každý súťažiaci zaradený len jedenkrát, a to bez ohľadu na počet registrácii alebo spustení súťažnej hry.

 5. Výhra

  1. Výhru zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.
  2. Výhrou v súťaži sú okuliare značky Authentic Wood z novej sezóny 18/19 podľa výberu Dual Sportu
  3. Predmetom výhry je aj ochranný obal a leštiaca handrička
  4. Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži.
  5. Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.
  6. Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom.
  7. Vylosovanie sa uskutoční elektronicky na základe generovania poradových čísel zúčastnených súťažiacich.
 6. Spôsob odovzdávania výhier

  1. Výhru vyhráva iba súťažiaci, ktorý úplne spĺňa všetky podmienky tejto súťaže. O výhre bude daný výherca informovaný obratom po vyhodnotení súťaže, ktoré sa uskutoční dňa 29.9.2018
  2. Organizátor bude kontaktovať víťaza elektronickou poštou (Facebook). V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí do 24 hodín od zverejnenia výsledkov Súťaže víťaza kontaktovať, tento stráca nárok na výhru a Organizátor kontaktuje náhradníkov.
  3. Ak nebude možné kontaktovať ani náhradníkov do 2 dní, títo strácajú nárok na výhru a Súťaž sa končí bez určenia výhercu.
  4. Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne obratom, najneskôr však do 24 hodín na požiadanie Organizátora svoje osobné údaje potrebné na doručenie výhry. Po získaní doručovacích údajov tejto osoby Organizátorom sa tento Súťažiaci stáva výhercom.
  5. V prípade, že výhercovia neposkytnú Organizátorovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle tohto bodu týchto pravidiel, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť výhercami a Organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu.
  6. Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto pravidiel, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva osoba vyžrebovaná zo Súťažiacich, ak splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel.
  7. Výherca má právo postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny bude dohodnutý medzi výhercom a Organizátorom. Forma postúpenia ceny je písomná.
 7. Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

  1. Účastníci prihlásením do súťaže dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, mailová adresa, spoločnosť) ako aj so spracovaním údajov:
   1. a. za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení, pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže,
   2. b. pre zasielanie obchodnej a marketingovej komunikácie ako sú informácie o Organizátoroch, ich obchodných partneroch a iných tretích osobách.
  2. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu info@dualsport.sk
  3. Súťažiaci, ktorý takto poskytne osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva podľa §21 zákona o ochrane osobných údajov číslo 101/2000 Zb. v platnom znení.
  4. V zmysle § 11 Z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.
  5. Odmietnutím poskytnutia osobných údajov alebo odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov, Organizátor nie je schopný výhercovi riadne výhru odovzdať.
  6. Organizátor zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
  7. Ak súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas poskytuje jeho zákonný zástupca.
 8. Osobitné ustanovenia

  1. Akékoľvek náklady spojené s uplatnením výhry výhercom (napr. náklady na dopravu atď.) znáša v plnom rozsahu výlučne výherca, prípadne jeho zákonný zástupca. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.
  2. Organizátor súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii.
  3. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.
  4. Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
  5. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Organizátor vhodným spôsobom zverejní na stránke www.dualsport.sk
  6. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.
  7. Organizátor Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať.
  8. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.
 9. Záverečné ustanovenia

  Tieto Pravidlá sú uložené u Organizátora súťaže a prístupné na www.dualsport.sk

  V Žiline dňa 17.9.2018
  Dual Sport, s.r.o.